Vilka är änglarnas ministerier? (2023)

Änglarnas arbete, eller tjänst, med avseende på mänskligheten, kan placeras i tre kategorier - de är Guds ombud, Hans budbärare och Hans tjänare.

1. Guds agenter

Som Guds agenter agerar änglar som verkställare av Guds dom. När Gud förordnade dom över mänskligheten, skickade han ofta änglar för att utföra denna dom.

Sedan han drivit ut dem, satte han på östra sidan av Edens lustgård keruber och ett flammande svärd som blinkade fram och tillbaka för att vakta vägen till livets träd (Första Moseboken 3:24).

Änglar dömde staden Jerusalem för deras avgudadyrkan (Hesekiel 9:1-11).

Dom över Sodom

Änglar åkte också till Sodom för att uttala dom över den onda staden.

På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt i porten till Sodom. När Lot såg dem reste han sig mot dem och böjde sig med ansiktet mot jorden (Första Moseboken 19:1).

Agera med myndighet

När änglar sändes för att göra Guds vilja handlade de med auktoritet. Vid Jesu grav bröt två änglar det romerska sigillet och rullade tillbaka den massiva stenen. Detta gjorde att hela bevakningsenheten svimmade.

Och plötsligt kom en stor jordbävning; Ty Herrens ängel, som steg ner från himlen, kom och rullade tillbaka stenen och satte sig på den. Av rädsla för honom skakade vakterna och blev som döda män (Matteus 28:2,4).

2. Guds budbärare

Änglar för med sig Guds budskap till mänskligheten. Detta är i linje med innebörden av termen "ängel". Gud har använt änglar för att skicka följande meddelanden till mänskligheten

Gudomlig uppenbarelseGudomlig uppenbarelse har getts av änglar. sa martyren Stephen.

Ni är de som har tagit emot lagen som förordnad av änglar, men ni har inte följt den (Apostlagärningarna 7:53).

Paulus skrev till galaterna.

Vilket syfte tjänar då lagen? Det lades till på grund av överträdelser, tills avkomman skulle komma till vilken löftet gavs; och det var utsett genom änglar genom en medlares hand (Galaterbrevet 3:19).

Uppenbarelseboken

Inledningen till Uppenbarelseboken berättar att denna sista bok i Skriften gavs genom en ängel.

Uppenbarelsen av Jesus Kristus, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att skicka sin ängel till sin tjänare Johannes, (Uppenbarelseboken 1:1).


Meddelanden

Änglar tillkännagav Kristi födelse och Johannes Döparen.

Men sedan han [Josef] hade tänkt på detta, se, då visade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta Maria till din hustru, för det barn som har blivit havande. i henne är den helige Ande. Och hon skall föda en Son; och du skall ge honom namnet Jesus; för det är han själv som skall frälsa sitt folk från deras synder (Matteus 1:20,21).

Då visade sig Herrens ängel där tillsammans med honom, stående på högra sidan av rökelsealtaret. När Sakaria såg honom blev han livrädd och fruktan övervann honom. Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Sakarja, för din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son till dig, och du ska kalla honom Johannes (Lukas 1:11-13).

Varningar

Änglar gav varningar till Guds folk.

Sedan de hade lämnat uppenbarade sig Herrens ängel för Josef i en dröm och sade: "Stå upp, ta barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger dig det - ty Herodes ska leta efter barnet, för att förgöra honom" (Matteus 2:13).

Instruktion

Gud använde änglar för att ge undervisning. Hedningen Cornelius fick änglarnas undervisning. Han blev befalld att skicka tjänare till Joppe för att hitta Simon Petrus.

En dag vid tretiden på eftermiddagen fick han en syn. Han såg tydligt en Guds ängel, som kom till honom och sade: "Cornelius!" (Apostlagärningarna 10:3).

3. Guds tjänare

Änglar har också använts som Guds tjänare. De har betjänat troende på följande sätt.

Gläd dig över omvändelsen

Änglar är intresserade av människors andliga välfärd till den grad att de gläds åt sin omvändelse. sa Jesus.

På samma sätt, säger jag er, finns det glädje i Guds änglars närvaro över en syndare som omvänder sig (Lukas 15:10).


Fysisk försörjning

Änglar har använts för att ge fysisk försörjning.

Sedan lade han [Elia] sig under kvastträdet och somnade. Plötsligt rörde en ängel vid honom och sade till honom: "Stå upp och ät." Han tittade och där vid hans huvud låg en kaka bakad på heta stenar och en burk med vatten. Han åt och drack och lade sig igen. Herrens ängel kom för andra gången, rörde vid honom och sade: "Stå upp och ät, annars blir resan för mycket för dig" (1 Kungaboken 19:5-7).

Änglar har skickats för att upprätthålla människor. Efter att Herren Jesus frestades av djävulen sändes änglar för att stödja honom.

Då lämnade djävulen honom, och plötsligt kom änglar och började tjäna honom (Matteus 4:11).

Fysiskt skydd

Änglar har också skickats för att skydda Guds folk.

Herrens ängel fann Hagar nära en vattenkälla i öknen, källan på vägen till Sur (Första Moseboken 16:7).

De två änglarna som besökte Lot skyddade både honom och sig själva genom att göra männen i Sodom blind.

Och de slogo med blindhet de män som stod vid dörren till huset, unga och gamla, så att de inte kunde hitta dörren (Första Moseboken 19:11).

Befrielse

Gud har använt änglar som föremål för befrielse.

När vi ropade till HERREN, hörde han vår röst och sände en ängel och förde oss ut ur Egypten. Här är vi i Kadesh, en stad i utkanten av ditt territorium (4 Moseboken 20:16).

Herren använde också änglar för att befria Petrus och Johannes ur saddukéernas händer.

Då fylldes översteprästen och alla hans medarbetare, medlemmarna i sadducéernas parti, av svartsjuka. De arresterade apostlarna och satte dem i fängelse. Men under natten öppnade Herrens ängel dörrarna till fängelset och förde ut dem (Apostlagärningarna 5:17-19).

Det som gör det här avsnittet desto mer ironiskt är att sadducéerna inte trodde på att det fanns änglar.

Sadducéerna säger att det inte finns någon uppståndelse, eller ängel eller ande - men fariséerna erkänner alla tre (Apostlagärningarna 23:8).

Ge direktion

Bibeln säger att Filip blev hänvisad till den etiopiske eunucken av en ängel.

Då sade Herrens ängel till Filippus: "Stå upp och gå mot söder till vägen som går ner från Jerusalem till Gaza." (Detta är en vildmarksväg) (Apostlagärningarna 8:26).

Hjälper till att besvara bön

Vid ett par tillfällen hjälpte änglar till med ett bönesvar.

I Daniels bok har vi ängeln Gabriel som förklarar för Daniel innebörden av hans böner (Daniel 9:20-27). Vi ser också att Petrus får hjälp att frigöras från fängelset av en ängel som sändes som svar på bön (Apostlagärningarna 12:1-11).

Förbön

Änglar har också gått i förbön för mänsklighetens räkning.

Då sade HERRENS ängel: "Herre Sebaot, hur länge ska du hålla tillbaka barmhärtigheten från Jerusalem och Juda städer, som du har varit vred på i sjuttio år?" (Sakarja 1:12).

Uppmuntran

Änglar har också skickats för uppmuntran. Ofta när de visade sig för människor var deras första ord: "Var inte rädd." Aposteln Paulus uppmuntrades av en ängel efter en storm på havet.

För i går kväll stod där en ängel för den Gud som jag tillhör och som jag tillber. Han sade: 'Var inte rädd, Paulus; du måste stå inför kejsaren; och sannerligen, Gud har gett säkerhet åt alla dem som seglar med dig.' Så behåll era mod, män, för jag tror på Gud att det kommer att bli precis som jag har blivit tillsagd (Apostlagärningarna 27:23-25).

Herrens ängel visade sig för Gideon, en missmodig och rädd man.

Och HERRENS ängel kom och satte sig under eken i Ofra, som tillhörde Abiesriten Joas, medan hans son Gideon slog ut vete i vinpressen för att dölja det för midjaniterna. Herrens ängel visade sig för honom och sade till honom: "HERREN är med dig, du stridskraftiga kämpe" (Domare 6:11,12).

Den fege Gideon fortsatte med att leda Israel till en stor seger över midjaniterna.

De visar sig aldrig för de onda

Änglar är Guds agenter för sitt folk. Aldrig hittar vi en ängel som visar sig för en ond person för att varna dem för en annalkande katastrof. När Gud skulle sända en flod till jorden, varnade han människorna genom Noa, inte en ängel.

Ty som Noas dagar var, så kommer Människosonens ankomst att bli. Ty som de under de dagar före syndafloden åt och drack, gifte sig och gifte sig, tills den dag Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän syndafloden kom och svepte bort dem alla, så kommer också att bli Son av en man (Matteus 24:37-39).

Goda änglar visar sig bara för rättfärdiga människor!

Kom vid viktiga tillfällen

Liksom de mirakel som finns nedtecknade i Skriften verkar änglar ha dykt upp vid avgörande tidpunkter i Guds program. Till exempel finner vi dem prisa Guds skapelse, vakta Edens lustgård efter syndafallet, inblandade i utgivandet av lagen och centrala scenen i händelser i Kristi liv - födelse, frestelse, Getsemane, uppståndelse och uppstigning. De kommer också att framträda vid hans dom över nationerna.

Tjänst åt Gud

Även om den stora mängden bibliska referenser med avseende på änglar hänvisar till deras tjänst mot mänskligheten, är deras viktigaste tjänst att tjäna Gud. Vi får höra att vissa typer av änglar oavbrutet dyrkar Skaparen.

Och de fyra varelserna, var och en av dem har sex vingar, är fulla av ögon runt om och inuti; och dag och natt upphör de inte att säga: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, som var och som är och som kommer" (Uppenbarelseboken 4:8).

Motivering

Det som motiverar änglarna i deras tjänst för människor är inte deras egen kärlek till dem, utan snarare deras kärlek och hängivenhet till Gud.

Änglarnas verk kan delas in i tre kategorier.

1.
De är Guds agenter som verkställer hans dom.

2.Änglar är Guds budbärare som avslöjar hans vilja.

3.De är Guds tjänare som gör hans vilja.

De har också dykt upp vid avgörande tillfällen i Guds övergripande program för att göra Herrens befallning. Följaktligen har deras arbete varit av yttersta vikt i Guds övergripande plan för mänskligheten.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 01/09/2023

Views: 6338

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.