Vad är betydelsen av betjänande änglar i Bibeln? (2023)

Genom åren har det varit flera shower med änglar på grund av samhällets ökande intresse för änglavarelser. I slutet av 1980-taletMotorväg till himlenpremiär, som innehöll en ängel som försökte tjäna sina "vingar" genom att hjälpa människor på jorden.

Likaså 1990- och 2000-talens TV-programRörd av en ängelpresenterade även änglar som hjälpte människor som kämpade i livet. Även om dessa program har flera teologiska och bibliska problem, eftersom de inte exakt skildrar änglar enligt Bibeln, visar sådana TV-program den mänskliga längtan efter andlig ingripande i livets omständigheter.

I Bibeln beskrivs änglar som "tjänande andar" som tjänar troende (Hebréerna 1:14). Gud väljer ofta att använda änglar för att utföra hans vilja precis som han ofta använder människor för att åstadkomma sina gudomliga syften. Den bibliska sanningen att änglar tjänar troende är betryggande, men människor måste komma ihåg att Gud är den som förtjänar beröm och ära.

Änglar är bara redskap som används av Herren, som ibland väljer att skicka sina änglar för att hjälpa sina barn. Trots det är de inte det centrala fokuset i Skriften eller det kristna livet, tjänande änglar är betydelsefulla eftersom de visar Guds omsorg om kristna.

Definition av betjänande änglar

Ordet "minister" betyder i grunden att tjäna eller närvara. I en modern engelsk stil, denNy levande översättningexakt förmedlar idén om tjänst som tjänst iHebréerna 1:14: "Därför är änglar bara tjänare - andar som skickas för att ta hand om människor som kommer att ärva frälsning" (NLT). Sålunda, när änglar betjänar människor, tjänar och hjälper de dem.

Alla änglar nämns specifikt i denna vers som tjänande änglar eller "andar" (Hebréerna 1:14). Uppenbarligen syftar detta på de utvalda, eller "goda" änglar som följer Herren (1 Timoteus 5:21).

Demoner, eller fallna änglar, tjänar eller hjälper inte människor eftersom de tjänar Satan och försöker hindra evangeliets budskap och göra kristna fruktlösa (Johannes 10:10;2 Korintierbrevet 4:4;1 Petrus 5:8). Istället är det bara de utvalda änglarna, som valde att följa Gud i början, de som tjänar de troende.

Därför tar alla de utvalda änglarna del i tjänst eller tjänst för dem som är efterföljare till Kristus. Eftersom änglar lyder Herren och tjänar honom (Psalm 103:20-21), används de ofta för att betjäna troende i nöd.

Författaren till Hebreerbrevet nämner specifikt denna sanning för att uppmuntra de kristna som fick hans brev eftersom de upplevde förföljelse (Hebréerna 10:32-36). Kristi efterföljare i dag kan också få samma uppmuntran eftersom Herren säkerligen fortsätter att använda sina änglar för att utföra sin vilja och ge de troende omsorg.

Änglatjänst

Även om Bibeln är tydlig med att änglar tjänar troende, finns det inte mycket information om hur detta går till rent praktiskt. Under Jesu jordiska tjänst betjänades han ofta av änglar under eller efter svåra prövningar.

Till exempel tjänade änglar Kristus efter hans frestelse i öknen (Matteus 4:11;Markus 1:13). Dessutom, när han bad i Getsemane trädgård, bevakade änglar honom också där (Lukas 22:43).

Dessa verser avslöjar inte specifikt hur änglarna tjänade Kristus men visar att änglar gav honom tjänst när han upplevde den svåra händelsen med frestelser och den hotande smärtan av hans offerdöd när han bar mänsklighetens synder påKorset(1 Petrus 2:24).

Några exempel i Bibeln visar att änglar kan användas för att ge fysisk lindring från lidande. Daniels liv bevarades i en håla av hungriga lejon och apostlarna släpptes ur fängelset av en ängel (Daniel 6:22;Apostlagärningarna 5:17-21).

Trots dessa exempel finns det många andra avsnitt som visar änglar som ger andlig hjälp och uppmuntran. Som visats tidigare fick Jesus uppmuntran av tjänande änglar när han led.

Paulus blev också uppmuntrad under sin tjänst av en ängel sänd av Herren (Apostlagärningarna 27:23-24). Änglar kan skickas för att erbjuda fysisk hjälp till troende, men ofta ger de andlig hjälp till kristna som genomgår svårigheter.

Kristna kanske inte vet hur eller när en ängel har skickats för att hjälpa dem eftersom änglar är andevarelser och inte ofta uppenbarar sig idag. Men tjänande änglar kan sändas av Gud för att uppmuntra troende.

Gud förtjänar beröm

Änglarnas tjänande roll är anmärkningsvärd inte bara på grund av den hjälp som ges Kristi efterföljare utan också för att den visar Guds omsorg om sina barn. Änglar är inte de som förtjänar erkännande eller ära eftersom de bara lyder Gud och tjänar honom genom att hjälpa kristna.

Istället är Gud den som skickar änglar för att hjälpa troende. Herren ensam förtjänar beröm och ära av all hjälp som kristna får av änglar (Uppenbarelseboken 22:9). Petrus insåg denna sanning när en ängel befriade honom när han fängslades av Herodes.

Aposteln Petrus insåg att hans flykt från fängelset inte var en dröm, och sa: "Nu vet jag utan tvekan att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes' klor och från allt det judiska folket hoppades skulle hända" (Apostlagärningarna 12:11). Istället för att ge äran åt ängeln insåg han att Herren var den som räddade honom.

På samma sätt visste Daniel också att Gud till slut hade räddat honom från de hungriga lejonen (Daniel 6:22). Till och med Darius insåg Guds omsorg om Daniel när han skrev ett dekret till folket i hans land och sa till dem att frukta Daniels Gud (Daniel 6:25-26).

I dekretet förklarade han att Herren är den Gud som räddar för "Han har räddat Daniel från lejonens makt" (Daniel 6:27). Herren, inte änglar, är den som bryr sig om och räddar sina efterföljare.

Hjälpledningar

Därför kan troende trösta sig i vetskapen om att änglar kan skickas till deras hjälp av Herren. Tidigare har änglar erbjudit fysisk hjälp och andlig uppmuntran till Kristi efterföljare som upplevde lidande eller förföljelse. Som tjänare eller Herrens tjänare kan änglar ge kristna omsorg och hjälp.

Men troende måste inse att Gud är den som ger sina barn omsorg, eftersom änglarna bara är den kanal genom vilken sådan välsignelse och hjälp kommer. Änglar ska inte dyrkas eller prisas på grund av någon tjänst de utför. Istället tillhör priset och äran endast Herren Gud.

Även om utvalda änglar inte förtjänar tillbedjan, är änglarnas tjänst ändå viktig eftersom deras hjälp visar Guds omsorg och omsorg om sina efterföljare.

Genom uppmuntran av änglar insåg många människor i Bibeln som Daniel, Paulus och Petrus att de inte var ensamma eftersom Herren var med dem.

Änglarnas närvaro visade dem att de inte behövde vara rädda eftersom Gud brydde sig om dem och aldrig skulle lämna dem.

Som aposteln Paulus skrev i ett av sina brev: ”Herren kommer att rädda mig från varje ond attack och föra mig säkert till sitt himmelska rike. Honom vare ära i evighet och evighet. Amen" (2 Timoteus 4:18). Att bringa ära och ära till Gud är det betydelsefulla arbetet av änglar som tjänar de troende som tjänande andar.

För vidare läsning:

Vad säger Bibeln om ängeln Gabriel?

Vad heter alla änglars namn i Bibeln?

Varför säger vi "Ära till Gud i det högsta" vid jul?

Hur var det fred på jorden vid Jesu födelse?

Fotokredit: ©iStock/Getty Images Plus/izzzy71

Sophia Brickerär en frilansskribent som tycker om att forska och skriva artiklar om bibliska och teologiska ämnen. Förutom att som kontraktsskribent bidragit med artiklar om bibelfrågor har hon även skrivit för Unlocked devotion. Hon har en BA i Ministry, en MA i Ministry och läser för närvarande en MFA i kreativt skrivande för att utveckla sitt skrivarhantverk. Som någon som brinner för Bibeln och tron ​​på Jesus, är hennes uppdrag att hjälpa andra att lära sig om Kristus och förhärliga honom i hennes författarskap. När hon inte är upptagen med att studera eller skriva, tycker Sophia om att umgås med familjen, läsa, rita och trädgårdsarbete.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 25/07/2023

Views: 6342

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.