Helgdagar: Julgudstjänster i regionen med anmälan (2023)

I år finns julmässa endast med entrébiljett. Här följer en översikt över församlingarnas tjänster i regionen med respektive registreringsförfarande. Mycket speciellt: Det finns en bilservice i Westeraccumersiel/Dornumersiel.

Ostfriesland– Gudstjänster och öppna kyrkor förblir möjliga trots den strikta låsningen som har varit i kraft sedan den 16 december. Eftersom kyrkorna är fylligare än vanligt vid jul är anmälan till gudstjänsterna obligatorisk.

Vi har skapat en översikt över församlingarnas tjänster och respektive registreringsrutiner på helgdagarna:

Evangelisk luthersk

Blomberg-Neuschoo

Julafton:Gudstjänster kl 14, 15.30 med julkrubba. Ytterligare gudstjänster 17.00, 18.30 och 23.00.

Biljetter till gudstjänsterna utfärdas: fjärde söndagen i advent före eller efter gudstjänsten eller per telefonöverenskommelse kl.T04977 / 9389422.

Burhafe / Blersum

Julafton:Det blir ingen julkrubba i år. Det kommer dock att hållas fem böner sammanlagt: klockan 15.00, 17.00 och 22.30 i Burhafe och klockan 16.00 och 18.00 i Blersum.

2:a juldagen:18.00 bön i Burhafe, 11.00 i Blersum.

Anmälan tas emot nästa lördag den 19 december kl. 14.00 till 16.00 i Burhafe community center på Schulstrasse.

Tagg

Julafton:Familjegudstjänst kl 15.30 i S:t Bartholomews kyrka, julvesper kl 17.30 i Resterhafe kyrka och 23.00 julmässa i Dornum.

1:a juldagen:Gudstjänst kl 10.

Anmälan stänger kl 14.00 fredagen den 18 december. Anmälningsblanketter finns i pastoratet eller på församlingens hemsida.

Dunum

Julafton:Gudstjänster kl 15.30 och 17.00 i Pastorns trädgård.

1:a juldagen:Gudstjänst kl 10 i kyrkan.

Anmälan hos pastor Anna Bernau klT04971 / 9279415 eller via mail

mat

Julafton:Gudstjänster kl 10, familjegudstjänst kl 14 och 16, julvesper kl 18 och julmässa kl 22.30 i S:t Magnus kyrka.

Det är bäst att registrera sig för tjänsterna online på

eller per telefon klT04971 / 919712.

Etzel/Marx

Julafton:Andakter i Marx kl. 15.00, 16.00, 17.00 och 18.00.

2:a juldagen:19.30 Julkyrkan i Etzel.

Anmälningsblanketter finns i församlingsbladet.

Friedeburg

Julafton:Julkurs kl 14-18.

Funnix/Berdum

Julafton:14:30 Födelselek i stora salen av lantbruksmaskiner Claassen. 16.30 Lågtysk gudstjänst i Berdum. 18.00 Julvesper i Funnix.

Sittkort kunde hämtas i Funnix bygdegård fram till den 13 december.

Horsten

Julafton:Horst julkurs 15.00-18.30. Entré varje halvtimme för grupper om 30 personer.

tomhet

Julafton:Krypgudstjänst 14.00, julmässa 15.00, 16.30 och 18.00 samt julafton 22.30.2:a juldagen:16.30 och 18. Julkrubba. Anmälan sker via anmälningssedeln i aktuell församlingsbulletin. Det är möjligt för max en tjänst och kan lämnas in av en familjemedlem.

Marcardsmoor

Julafton:Det är korta gudstjänster kl. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 och 22.00 i Kreuzkirche. Annandag jul: Gudstjänst kl 18.

Du kan anmäla dig till alla tjänster på

Medium

Julafton:Gudstjänster kl 15.00, 18.00 och 22.30 i kyrkan, kl 15 denna gång utan julkrubba, men lämplig för barn. Efter gudstjänsten kl 18 spelar basunkören ute. Gudstjänsten på lågtyska klockan 22.30 är utan föreställning på lågtyska i år.

2:a juldagen:Gudstjänst kl 10.

Anmäl dig till alla gudstjänster hos pastor Walter Uphoff påT04947 / 814 eller med Annegrete Janssen från kyrkorådet på 04947 / 5226. Du kan även anmäla dig via e-post på

Roggenstede/ Westeraccum/ Westerbur

Julafton:Gemensam bilservice klockan 16.30 vid New Harbor i Westeraccumersiel/Dornumersiel på parkeringsplatserna på båda sidor om hamnbassängen. Ingen anmälan krävs och sång är tillåten då alla stannar i sina egna bilar.

”Ingen ville avvisa folk vid kyrkdörren. Speciellt på julafton”, säger pastor Stephan Birkholz-Hölter. Eftersom det tidigt var förutsägbart att reglerna skulle innebära att kyrkorna inte skulle få bli så fulla, letade han och ledamöterna i Roggenstede, Westeraccum och Westerbur kyrkostyrelser efter andra alternativ.

En bilservice var ett alternativ. "Först och främst funderade vi på om vi har ett lämpligt område", säger kyrkodistriktets så kallade Springerpastor, som representerar de tre församlingarna under vakansen. Området är där: parkeringsplatserna till höger och vänster om hamnbassängen i Westeraccumersiel/ Dornumersiel.

Till en början var arrangörerna själva skeptiska. Men det var mycket stöd från start. Scenen som ska stå på pumpstationen och båtarna i hamnen kommer också att julpyntas för att skapa rätt stämning.

För att ingen ska behöva öppna sitt fönster sänds ljudet via radiofrekvens. "Ingen behöver vara tekniskt kunnig", betonar Birkholz-Hölter. Eftersom frekvensen kommer att meddelas vid ingången och en signaturlåt kommer att spelas på den. Eftersom bilarna också måste ha ett avstånd på 1,5 meter från varandra – om någon ändå öppnar sitt fönster – får inte riktigt 300 bilar plats på parkeringen, men Birkholz-Hölter är säker på att det ändå räcker. — Det är flera personer i varje bil.

Det speciella med biltjänsten: Du kan sjunga i bilen. "Jag insåg att jag saknade det mycket. Och vi planerade medvetet mycket musik och många välkända julsånger”, säger kyrkoherden som håller gudstjänsten klockan 16.30 tillsammans med lektor Daniel Galts från Dornum.

Spiekeroog

Julafton:15.30 och 17.00 Julvesper i Kurparken, 23.00 Julvesper i nya ökyrkan.

1:a juldagen:klockan 17Högtidsgudstjänst i Nya kyrkan.

2:a juldagen:17.00 ekumenisk gudstjänst i St. Peter.

Stedesdorf

Julafton:Tre böner kl 15.30, 16.30 och 17.30 i kyrkan. Andakterna är främst för familjer.

Anmälan senast den 20 december hos kyrkoledaren Spinger-Weise under 04971 / 948605.

Tum

julafton:Tre böner kl 15.30, 16.30 och 17.30 i kyrkan. Dessa andakter är ganska tysta och musikaliska.

Anmälan senast den 20 december hos pastor Rink-Rieken på 04462 / 9ht 46941.

Werdum / Neuharlingersiel

Julafton:Gudstjänster kl 15.00, 17.00 och 23.00 i S:t Nicolai kyrka i Werdum.

Anmälan krävs till båda eftermiddagsgudstjänsterna. Färgade papperslappar för respektive datum finns i kyrkans tornbyggnad fram till söndagen den 20 december, där alla ska skriva sina namn. Du deponerar den övre delen, tar med dig den nedre delen och lämnar in den vid entrékontrollen.

Frikyrkan

Neuschoo

Julafton:Gudstjänster kl 15.00, 18.00 och 23.00. Tjänsten klockan 18.00 ska streamas. Det blir julgudstjänst den 27 december kl 10.00. Anmäl dig till tjänsterna påT04975/504.

katolik

S:t Willehad Esens

Julafton:11.00 julkrubba för små barn, 14.00 och 15.30 julkrubba, 17.00 och 22.00 julmässa.

1:a juldagen:10.30 och 17.00 helgmässa. Annandag jul: 10.30 Högmässa.

Anmälan under 04971 / 4536.

longoog

Julafton:10.00 Mottagning av försoningens sakrament i St. Nicholas kyrka. Fyra gånger en kvarts andakt på daghemmet för barn: 13.00, 13.15, 13.30 och 13.45. 15.30ekumeniska vesperpå rådhustorget, 18.00 Guds ord-firande och 22.00 julmässa i S:t Nikolaus.

1:a juldagen:11.00 Högtidsmässa, 19.00 Julvesper i S:t Nikolaus.

2:a juldagen:11.00 Högtidsmässa och 17.00 julsånger vid spjälsängen.

Anmälan till den ekumeniska julmässan på Rathausplatz finns påT04971 / 430 möjligt. En onlineregistreringsportal håller fortfarande på att upprättas.

Sockengemenskap Neuauwiewitt

Julafton:Kyrkor är öppna en tid så att alla kan komma och gå. Ingen registrering behövs för detta. Detta är fallet från 14.00 till 17.00 i Aurich, 15.00 till 17.00 i Wiesmoor och 15.00 till 17.00 i Wittmund.

Julmässor på kvällen äger rum klockan 16.00 i Neustadtgödens, klockan 18.00 och 20.00 i Aurich, klockan 20.00 och 23.00 i Wittmund och klockan 22 i Wiesmoor.

För detta ändamål krävs en telefonanmälan i församlingsexpeditionen.

Juldagen och annandag jul:Gudstjänster 9.30 och 11.00 i Wiesmoor, 9.30 och 11.00 i Wittmund, 9.30 och 11.00 i Aurich och 10.30 i Neustadtgödens.

Mer info på

Helgdagar: Julgudstjänster i regionen med anmälan (1)

Julia Dittmann Redaktör Wittmund

E-post Följ mig

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 20/07/2023

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.